Algemene voorwaarden Stichting BetrokkenTijd1 TOEPASSELIJKHEID

1.1   De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle registraties en op alle Profielen van Kennisaanbieders (zoals omschreven in artikel 3.1 van deze voorwaarden), op alle Handshakes en op alle Manifesten, en op alle organisaties met een maatschappelijk/goed doel (“Instellingen”), alsmede op alle andere rechtsverhoudingen die daarmee verband houden of daaruit voortvloeien. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde/aangepaste Profielen, op aanvullende en/of nieuwe Manifesten en op aanvullende en/of nieuwe Handshakes tussen Stichting Betrokken Tijd en de Kennisaanbieder.

 

2 RECHTSVERHOUDINGEN

2.1   Bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Kennisaanbieder en de Instelling, maken Partijen zelf mondelinge dan wel schriftelijke afspraken (de “Overeenkomst”). Stichting Betrokken Tijd is zelf geen partij bij de Overeenkomst.

2.2   Partijen dragen zelf de verantwoordelijkheid om de gewenste nadere afspraken te maken. Daaronder vallen eveneens afspraken met betrekking tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie en het gebruik van Intellectuele Eigendomsrechten.

 

3 DE KENNISAANBIEDER

3.1   De Kennisaanbieder is ZZP’er, ondernemer, of werknemer, met een bepaalde specialisatie in diensten en/of met bepaalde specifieke kennis.

3.2   De Kennisaanbieder dient zelf te verifiëren of een (huidig of voormalig) concurrentiebeding, een relatiebeding of een verbod tot het verrichten tot nevenactiviteiten eraan in de weg staat om als Kennisaanbieder een Overeenkomst te sluiten en of de Kennisaanbieder daartoe eventueel schriftelijk toestemming van een derde dient te verkrijgen. De voornoemde bedingen kunnen zijn opgenomen in een (vorige) arbeidsovereenkomst, managementovereenkomst of een andersoortige overeenkomst.

 

4 KLACHTEN

4.1   Naar aanleiding van een klacht kan Stichting Betrokken Tijd besluiten, om het Profiel van een Kennisaanbieder van haar website te verwijderen. De desbetreffende Partij zal daarover vooraf schriftelijk door Stichting Betrokken Tijd worden geïnformeerd.

 

5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1   Stichting Betrokken Tijd is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, van een der Partijen of daaraan gelieerde derden, op basis van (of voortvloeien of verband houdend met): - de Handshake; - het Manifest; - de Overeenkomst (of andere daaraan gekoppelde overeenkomsten); - de Profielen - de Website, waaronder het functioneren daarvan.

5.2   Kennisaanbieder vrijwaart Stichting Betrokken Tijd en/of zal Stichting Betrokken Tijd schadeloos stellen voor aanspraken van derden die verband houden met het uitvoeren van de opdracht met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door een der Partijen verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

5.3   De Instelling vrijwaart Stichting Betrokken Tijd en/of zal Stichting Betrokken Tijd schadeloos stellen voor eventuele aanspraken van derden, daaronder begrepen de Kennisaanbieders werkzaam bij de Instelling, die in verband met of als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

 

6 INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1   De Intellectuele Eigendom met betrekking tot de Website ligt nadrukkelijk bij Stichting Betrokken Tijd.

 

7 BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

7.1   Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

De Stichting BetrokkenTijd is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 55263852.


Deel deze pagina via: 
Free Porn